Polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego

Mając pełną świadomość, że sukces Spółki zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ich zadowolenia, jako cel nadrzędny przyjmujemy dostarczanie wyrobów konkurencyjnych na rynku zarówno pod względem jakościowym, jak i cenowym, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Celem naszej firmy jest:

 • Szybkie oraz sprawne dostarczanie wyrobów najwyższej jakości, dostosowanych do wymagań i oczekiwań klientów
 • Budowanie trwałych relacji z klientami opartych na ich pełnej satysfakcji
 • Wzrost zaufania klientów oraz innych podmiotów do naszej firmy i jej znaku firmowego
 • Zwiększenie udziału na rynku krajowym i europejskim
 • Oszczędne korzystanie ze środowiska i ograniczanie zanieczyszczeń

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • Ciągłe doskonalenie technologii produkcji wyrobów oraz modernizowanie linii  produkcyjnej
 • Rozwój informatycznego systemu zarządzania
 • Analizę ryzyka wszystkich procesów w firmie i wprowadzanie działań minimalizujących skutki potencjalnych zagrożeń
 • Propagowanie podejścia procesowego w zarządzaniu firmą
 • Odpowiedni dobór i kontrolę dostawców materiałów i półproduktów
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za jakość wyrobów oraz kontakty z klientami
 • Powiększanie asortymentu o produkty oryginalne i wizualnie atrakcyjne, w korzystnych cenach
 • Wzrost obrotów i dodatni wynik finansowy firmy, gwarantujący bezpieczeństwo oraz ciągły rozwój
 • Ograniczania negatywnego oddziaływania działalności firmy na środowisko
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi
 • Budowanie przejrzystej struktury firmy, która gwarantuje prawidłowy przepływ informacji dotyczących wymagań i oczekiwań naszych klientów
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego

Cele szczegółowe wyznaczamy dla poszczególnych procesów i oceniamy je podczas Przeglądu Zarządzania. Wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach firmy zobowiązuje się do utrzymywania polityki jakości, za co bierze odpowiedzialność właściciel i kierownictwo zakładu.

Pełnomocnik SZJ: Jakub Masny
Właściciel: Artur Moch